Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Alles over onze stamboom

Samenvattend een overzicht hoe onze vereniging vanaf 2001 genealogische gegevens en de historie van onze familie heeft verzameld en gepubliceerd op onze website.

Klik op nevenstaand plaatje
voor de presentatie =>

De presentatie werd gemaakt naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de vereniging en tijdens de familiebijeenkomst in 2011 vertoond.

proef


In dit artikel verder een uitgebreide toelichting.


Inhoudsopgave:

Ontwikkeling onderzoek in vogelvlucht

Tien jaar puzzelen

Stand van zaken 2011

De stamboom van Stamvader Buijyvoets

De stamboom van Dierick Beyvoets

De stamboom van Arien Bijvoet

Enkele kleine stamboompjes
 

De Verzamelingen

Familiegegevens opvragen uit onze database

Kant en klare stambomen

Uw stamboom in boekvorm

Artikelen van en over de familie

Hoe gaan we verder ?

 


 

Ontwikkeling onderzoek in vogelvlucht

oude schrijfwijze bijvoetVanaf 1600 zijn in de archieven van de kerken veel gegevens te vinden over onze familie. Vele voorouders hebben geprobeerd aan de hand van deze gegevens een stamboom samen te stellen. In een ideale stamboom zijn alle daarin voorkomende naamgenoten aantoonbaar familie van elkaar. Helaas was vaak geen enkel onderling familieverband te vinden. Het resultaat was een groot aantal kleinere stambomen van onze familie.

Bij aanvang van ons werk in 2000 was het startpunt voor onze "Nederlandse" familie de stamboom zoals door Luca Hofstee uitgezocht en gepubliceerd in Nederlands Patriciaat, uitgave 1959 van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. Zie het artikel: Nederlands Patriciaat.

Uitgangspunt voor onze "Belgische" familie was de stamboom zoals gepubliceerd in 1903 in het tijdschrift Taxandria, alsmede de stamboom als gepubliceerd in 1958 door Delhougne.

Na verloop van tijd is ons gebleken dat zowel de Nederlandse tak als de Belgische tak oorspronkelijk afkomstig zijn uit Neerpelt. Desondanks is er tot op heden geen direct familieverband gevonden tussen beide takken zodat er nog steeds twee afzonderlijke stambomen van de familie Bijvoet bestaan.


landkaartje van peltDe oorsprong van onze familie is steeds te vinden in Pelt (Neerpelt en Overpelt), een paar dorpen op (tegenwoordig) Belgisch grondgebied langs de Noord-Zuid verbinding (N74) tussen Hasselt en Eindhoven.

Vele gezinnen die woonden in Pelt zijn als teut (soort marskramer) naar de noordelijke Nederlanden getrokken. Het verhaal over de teuten en hun emigratie is te vinden in de boeken van Mertens "De handel en wandel van de teuten" en in het boek De vier dorpen van Pelt. Het boek en een uittreksel daarvan is op onze website opgenomen.

De vier dorpen van de Bank van Pelt.

Teuten waren een soort marskramers, vaak gespecialiseerd in een bepaald ambacht (haarteuten, koperteuten, enz.). Teuten bedreven hun handel alleen of in groepsverband (compagnieën, meestal familieleden). Om commerciële reden kwamen ze elk jaar terug op hun afzetgebied. Alleen op die manier verkregen ze het vertrouwen van hun klanten. Het afzetgebied was in die tijd niet groter dan een aantal dorpen in een bepaalde streek (hoogstens twee uur gaans). Een aantal teuten zijn op een gegeven moment blijven wonen in hun afzetgebied. Afzonderlijke teuten (of gezinscompagnieën) vestigden zich bijvoorbeeld in Spanbroek (Noord-Holland), Twente (Overijssel) of Wymbritseradeel (Friesland).


 

Tien jaar puzzelen

Rond 2000 hebben een aantal familieleden (van de Belgische en de Nederlandse tak) de koppen bij elkaar gestoken en de Bijvoet & Byvoet Stichting opgericht (later geformaliseerd als vereniging met de naam Bijvoet & Byvoet Familie v.z.w.) . Het doel van de vereniging is te komen tot een zo ideaal mogelijke stamboom van de familie, maar vooral ook het onderzoek naar de familiehistorie.

Startpunt bij het puzzelen om de stamboom van de familie samen te stellen waren in 2000 eerdergenoemde Nederlandse en Belgische stambomen.

Daarna werd in opdracht van de B&BF archiefonderzoek gedaan in de DTB registers en Gichten in het Rijksarchief van Hasselt. Een rapportage daarover in de rubriek Archiefonderzoek op onze website.

Vanaf de oprichting van de B&BF in 2001 zijn steeds meer persoonsgegevens, veelal door vrijwilligers, gedigitaliseerd en op Internet gepubliceerd. Daardoor konden wij steeds meer gegevens over familieleden (na enig gepuzzel) toevoegen aan de stamboom. Mooie websites zijn in dit verband www.zoekakten.nl en www.wiewaswie.nl.

Het doel van de vereniging is uiteraard om uit de legpuzzel van alle familietakken en familietakjes uiteindelijk te komen tot één stamboom van één familie Bijvoet, waarin dus alle opgenomen familieleden aantoonbaar familie van elkaar zijn.


 

Stand van zaken 2011

De stand van zaken in 2011 (maar ook nog in 2016) is dat we drie grote stambomen kennen en een paar kleinere Elke stamboom is genoemd naar de desbetreffende stamvader van die familietak. Tot op heden hebben we tussen deze stamvaders geen bloedverwantschap kunnen aantonen.

Schematisch in de tijd kunnen we deze stambomen als volgt weergeven:

De twee gele pijlen geven aan dat de desbetreffende twee stamvaders Dierick en Antonius afkomstig zijn uit Neerpelt, de bakermat van de familie. Alleen is in Neerpelt nog geen bloedverwantschap gevonden tussen deze stamvaders en de rest van de familie in Neerpelt.
Of de stamvaders Arien, Heijndric en Laurens ook afkomstig zijn uit Neerpelt is nog niet aangetoond.

Voor wat betreft het aantal familieleden waarover we gegevens beziiten is de stand van zaken op dit moment (juli 2014) weer te geven in de volgende statistiek:

overzicht aantal familieleden

Het totaal aantal familieleden waarover we gegevens beschikken bedraagt 8.603 (juli 2014) en verder 1.096 foto's van personen of documenten.


 

De stamboom van Stamvader Buijvoets

De onderlegger voor de Belgische tak wordt gevormd door de publicatie van Delhougne. De oorsprong van de stamboom was en is te vinden in Neerpelt en Overpelt en een paar dorpen daar in de buurt. Door het uitpluizen van de DTB registers konden vele gezinssamenstellingen worden verkregen. Deze DTB registers beginnen omstreeks 1600. Gegevens vóór die tijd zijn voornamelijk afkomstig uit de Gichten (aktes) zoals bewaard in het Rijksarchief in Hasselt. Het archiefonderzoek in 2006 in het Rijksarchief door studenten van de universiteit van Antwerpen heeft veel resultaat opgeleverd en zijn opgenomen in de rubriek Archiefonderzoek.

Hechtelse fabriekEen belangrijke tak van de familie runde in de 19e eeuw een bedrijf in Hechtel. Het bedrijf was voor Hechtel belangrijk; zelfs de elektriciteitsvoorziening van Hechtel werd verzorgd door het bedrijf van onze familie. Prachtig beeldmateriaal is te vinden in het artikel over dit bedrijf in Hechtel.

Een aantal generaties van de familie in Neerpelt zijn rond 1840 als teuten (voornamelijk koperteuten) verhuisd naar Friesland, met name naar Sneek en Wymbritseradeel. In Friesland is de schrijfwijze van de familienaam meestal BijvoetS. Doordat de emigratie van Neerpelt naar Friesland pas in de 19e eeuw plaatsvond is schriftelijke overlevering terug te vinden in het artikel De laatste koperslager van Friesland.

Een ander deel van de familie trok rond 1800 naar Ootmarsum. De schrijfwijze van de familienaam van deze tak in Twente is het meest oorspronkelijk, namelijk 'Buijvoets'.


 

De stamboom van Dierick Beyvoets

Onderlegger voor de de stamboom van Dierick Beyvoets wordt gevormd door publicatie in Nederlands Patriciaat. In de 17e eeuw waren deze Bijvoeten blekers te Bloemendaal. Wim Post heeft een boek geschreven over onze familie in die tijd en gaf dit boek dan ook als titel: De Blekersfamilie te Bloemendaal.

plantstempelDaarna kwamen een aantal van deze Bijvoeten in het bloembollenvak terecht. Veel materiaal is verzameld en opgenomen in het artikel over de bloembollenfirma Gebroeders Bijvoet. Over het bloembollenvak rond Haarlem is een prachtig geïllustreerd boek verschenen met als titel Bloeiende Bedrijvigheid. Uiteraard wordt ook Gebroeders Bijvoet daarin uitgebreid beschreven. Kenmerkend is de volgende alinea op bladzijde 76 van het boek:
Een groot deel van de inwoners in Overveen en Bloemendaal zijn katholiek. Dat wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de blekers uit het zuiden die zich hier vanaf het einde van de 16e eeuw vestigden.

Door het speurwerk van de B&BF kon al snel worden geconcludeerd dat de Nederlandse Bijvoeten inderdaad afkomstig zijn uit Neerpelt in België. Vooral het onderzoek van Mertens over de emigratie van teuten naar de Noordelijke Nederlanden in het boek De vier dorpen van de Bank van Pelt leidde overduidelijk tot de conclusie dat onze familie afkomstig is uit Neerpelt.

Stamvader van deze familietak is momenteel (sinds 2008) Dierick Beyvoets uit Neerpelt. In Neerpelt is echter nog geen bloedverwantschap gevonden met de rest van de familie aldaar.

Hoe de familie vanuit Neerpelt in Overveen terecht is gekomen en daar in een gespreid bedje terecht is gekomen wordt beschreven in het artikel De emigratie van Neerpelt via Alkmaar naar Overveen en Bloemendaal.


 

De stamboom van Arien Bijvoet

In tegenstelling tot de stamboom van Stamvader Buijyvoets en Dierick Beyvoets was er voor het samenstellen van de stamboom van deze familieleden in Noord-Holland geen eerdere publicatie voorhanden om als uitgangspunt te dienen. Het is voornamelijk dank zij bijdragen van collega-hobby-genealogen dat wij met vallen en opstaan al die familieleden hebben kunnen samensmeden tot één enkele stamboom. Opvallend daarbij is dat over het leven en werken van deze familietak tot op heden weinig gevonden is.

Helaas is het tot op heden (2016) niet gelukt om aansluiting te vinden van deze stamboom met een van de voornoemde stambomen Er zijn twee mogelijkheden:

  • Arien Bijvoet of zijn ouders zijn afkomstig uit Neerpelt, of
  • De ouders van Arien Bijvoet bevinden zich in de stamboom van Dierick Beyvoets.

 

Enkele kleinere stamboompjes

Stamboom met stamvader Antonius Bijvoet
Hoewel het hier een kleine familietak betreft van slechts een paar generaties, is deze apart gehouden, omdat Ariaantje geboren is in Neerpelt en rond 1680 geëmigreerd naar Alkmaar; vermoedelijk zonder haar overleden (?) man Antonius Bijvoet. De gegevens zijn verkregen uit de DTB registers van Alkmaar en uit het prachtige Historisch Kadaster Alkmaar (HKA), en gepubliceerd in het artikel Alkmaar - waar drie stambomen samenkomen.

Stamboom met stamvader Heijndric Bijvoets
De gegevens van deze oude familietak zijn voornamelijk afkomstig uit de archieven in Tilburg en onze speurtocht naar deze tak is opgenomen in het artikel De stamboom van Heijndric Bijvoet uit 's Gravenmoer. Het schijnt dat deze familie zelfs met het turfschip in Breda te maken heeft gehad.

Stamboom met stamvader Lourens Bijvoet
Een kleine interessante familietak waarvan de leden woonachtig waren in Den Haag en Delft. De meeste gegevens over deze familietak werden gevonden in het gemeentearchief in Den Haag. Sommige familieleden waren rijk, anderen hadden echter (volgens een akte) "geen geld om hun cont te crabbe".


 

De verzamelingen

Als stukjes van een legpuzzel werd vaak een familielid gevonden, al dan niet met nakomelingen, waarvan we geen ouders konden vinden in een van de stambomen. Deze familieleden hebben we (voorlopig) ondergebracht in aparte verzamelingen. Ook deze verzamelingen zijn op de website gepubliceerd, zodat ook de gegevens van deze familieleden geraadpleegd kunnen worden.

Belangrijk doel van de verenigingis om alle namen uit deze verzamelingen uiteindelijk te kunnen overhevelen naar een van de bekende stambomen.

We hebben twee aparte verzamelingen samengesteld:

Verzameling Pelt
Opgenomen zijn de familieleden die woonden in Neerpelt, Overpelt of omliggende dorpen. Het betreft meestal familieleden van vóór 1800 (sinds 1800 wonen er namelijk practisch geen familieleden meer in Neerpelt).

Verzameling Buijyvoets
Opgenomen zijn de familieleden die voornamelijk woonden in de Noordelijke Nederlanden. Het betreft voornamelijk familieleden uit de 19e en 20e eeuw.


Familiegegevens opvragen uit onze database

Alle gegevens van alle familieleden zijn opgenomen in één grote database. Een database is in wezen een tabel waarin alle gegevens over onze familie zijn opgeslagen. Als voorbeeld hieronder een schermfoto van ongeveer 1/1000 deel van onze database.

database detail

Door te klikken op nevenstaand plaatje enige uitleg over een database.

 

 

 

Onze database bevat ongeveer 100.000 gegevens en is dus op zich totaal onleesbaar.

Om gegevens gestructureerd te kunnen ophalen uit de database wordt door ons het genealogisch programma TNG gebruikt. Dit programma bevat onder andere een uitgebreide zoekmachine om gericht een bepaald familielid of een bepaalde groep familieleden te vinden in de database (bijvoorbeeld familieleden geboren vóór 1700 in Amsterdam). Als het gezochte is gevonden, dan worden de gegevens ervan overzichtelijk op het scherm weergegeven.

Ook is het programma in staat om uit de database compleet uitgeschreven stambomen te genereren. zie hiervoor de rubriek Kant en klare stamboom.

Gegevens van nog levende personen zijn volgens de wet op de privacy onzichtbaar voor bezoekers van onze website. Leden van onze vereniging kunnen deze gegevens wel inzien.

Om het genealogisch programma te starten klik dan op de hoofdpagina van onze website op de hyperlink:

Familiegegevens opvragen uit onze database

Om de mogelijkheden van het genealogisch programma te verduidelijken wordt verwezen naar het artikel:

Gebruiksaanwijzing database

Poging om de allereerste website uit 2002 op te roepen.

Website uit 2002

 


 

Kant en klare stambomen

Via de rubriek Gegevens familieleden opvragen uit onze database kunt u van elke stamvader (bijvoorbeeld uw eigen vader) uit de database een complete stamboom genereren. De gegevens uit de database kunnen volgens ouderwetse genealogische methoden overzichtelijk als een leesboek worden weergegeven (registerformaat).

Voor wie niet dagelijks omgaat met ons genealogisch programma is het lastig om dit zelf te doen. Daarom hebben wij dit al voor u gedaan voor de belangrijkste stamvaders en deze gepubliceerd in de rubriek Kant en klare stambomen.


 

Uw stamboom in boekvorm

Een stamboom bekijken via de computer is maar behelpen! Rustig bladeren, lezen en puzzelen in een handzaam boek, gezeten in een luie stoel, is duidelijker en prettiger.

Als tegenhanger toch maar even te vermelden dat we een luxe probleem hebben. De stambomen zijn te uitgebreid om als een leesboek te verslinden. Het is meer een naslagwerk om familieleden op te zoeken.

Een stamboomboek ziet er praktisch hetzelfde uit als de kant en klare stambomen op onze website. Het belangrijkste verschil is dat de hyperlinks op de website in het boek vervangen zijn door een mooie uitgebreide inhoudsopgave van alle familieleden.

Zie verder het artikel:

Uw stamboom in boekvorm.


 

Artikelen van en over de familie

London BridgeNaast droge gegevens als data kwamen steeds meer interessante historische gegevens over onze familie boven water. Voor zover het gegevens betrof van één familielid worden deze bij hem of haar in de database opgenomen. Sommige gegevens zijn echter zo uitgebreid dat er wel een boek over geschreven kan worden. Ook komen we gegevens tegen die niet op één familielid betrekking hebben, maar op meerdere generaties. Dat komt vooral voor bij familiebedrijven.

Een artikel over een familielid uit een ver verleden heeft als voordeel dat de geschiedenis waarin dat familielid leefde ook heel boeiend tot leven komt. Genealogie is daarmee geschiedenisles geworden.

Mooi voorbeeld is de vakantiereis van Anthony Bijvoet in 1823 naar Londen. Door de vele illustraties die op Internet beschikbaar zijn gaat het Londen uit het begin van de 19e eeuw weer helemaal leven.

Deze uitgebreide historische gegevens over onze familie zijn daarom niet in de database opgenomen, maar als allemaal aparte artikelen in de rubriek:

Artikelen van en over de familie


 

Hoe gaan we verder ?

Momenteel wordt op twee fronten aan de stamboom gewerkt. Aan de wortels (Neerpelt) en aan de kruin van de boom.

Genealogisch onderzoek aan de kruin
We hebben de indruk dat onze stamboom in de 18e eeuw vrij compleet is (80%?). De stamboom in de 19e eeuw wordt voornamelijk gecompleteerd door publicaties van registers op het Internet. Mooie voorbeelden hiervan zijn de websites www.zoekakten.nl en www.wiewaswie.nl.
Met behulp van bezoekers van onze website en de leden van de B&BF wordt geprobeerd de stamboom in de kruin zo compleet mogelijk te maken. Vandaar de noodkreet op de hoofdpagina: Help ons met uw gegevens.

Genealogisch onderzoek aan de wortel
Het onderzoek concentreert zich in het Rijksarchief in Hasselt, en dan met name de Gichten (soort aktes) van de Bank van Pelt. Aangezien de aktes uit de 16e en 17e eeuw voor ons praktisch onleesbaar zijn hebben we in 2006 medewerking gekregen van studenten met kennis van oud schrift om het oudste deel van deze archieven door te spitten op familiegegevens. Dit archiefonderzoek is deels afgerond, maar... aansluitend onderzoek in de Gichten van de 17e eeuw is zeer wenselijk. Het is volgens ons namelijk de enige manier om de huidige drie stambomen samen te smeden tot één ideale stamboom.

 

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw