Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)

Archiefonderzoek

In dit artikel een overzicht van het archiefonderzoek dat door onze vereniging is verricht. Nadat alle ons bekende bronnen uit het verleden opgenomen waren in de stamboom bleek het noodzakelijk om verder in de archieven te duiken. Omdat het daarbij voornamelijk voor ons onleesbare handgeschreven bronnen betreffen uit de 15e en 16e eeuw was het noodzakelijk specialisten in te schakelen.


Bij archiefonderzoek kunnen ondermeer de volgende websites worden gebruikt: 

genealogische archieven.

historische kaarten en atlassen

Het fenomeen 'roepnaam'  (Meertens Instituut)

almede diverse websites, zoals:

www.delpher.nl  In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor u gemakkelijk te maken.

www.zoekakten.nl 


2006 - Eigen archiefonderzoek gestart

In het Rijksarchief van Hasselt is vermoedelijk de bron van onze familie te vinden. In 2006 is hier in opdracht van de B&BF door Leni Thiers en Nicolas de Belder, studenten van de universiteit van Antwerpen en bekend met oud schrift, archiefonderzoek verricht.

Voor een korte uitleg over GICHTEN en ROLREGISTERS klik hier

In dit Rijksarchief zijn in de zogenaamde Schepenbank voor onze familie de volgende archieven doorzocht:

Rolregisters van Pelt (beschikbaar van 1526 tot 1796)
Reeks chronologische klachten, zeer tijdrovend om na te kijken. Er komen frequent namen in voor, zonder vernoeming van familiebanden.

Gichtregisters van Pelt (beschikbaar van 1503 tot 1796)
Genoemd worden steeds twee namen waartussen een regeling bestaat. Gemakkelijk na te kijken.

Testamenten en huwelijksvoorwaarden van Pelt
Zeer bruikbaar voor familiebanden. Dit archief wordt geheel doorzocht.

Cijnsboeken van Florisse van Pelt (1580-1582)
Mogelijk worden namen teruggevonden, doch zonder familieverwijzingen.
Dit archief wordt geheel doorzocht.

Huwelijksaankondigingen Neerpelt kerkelijk oud archief (1606-1669)
Weinig documenten, maar mogelijk met een relevante verwijzing naar de familie Bijvoet.


Om financiële redenen werd het onderzoek beperkt tot de 16e eeuw, ook al omdat na die tijd veel informatie uit de kerkregisters kon worden verkregen. Zie omvang van de opdracht. Ook werd niet teveel tijd besteed aan interessante grote documenten. Bewust werd dan de aantekening gemaakt deze documenten desgewenst later aan een nader onderzoek te onderwerpen. Met name de rol- en gichtregisters zijn nageplozen vanaf het begin tot 1600 en niet verder. Behalve de rol- en gichtregisters gaven de overige archieven praktisch geen informatie.

Het blijkt wenselijk om ook de archieven in de 17e eeuw te onderzoeken. Tezamen met de aktes uit de 16e eeuw kunnen dan namelijk beter conclusies worden getrokken. Hoe meer puzzelstukjes beschikbaar, hoe groter blijkt de kans om de puzzel compleet te maken.

Het onderzoek door Leny Thiers en Nicolas de Bolder werd vastgelegd in een 3-tal spreadsheets:

GICHTREGISTERS ROLREGISTERS OVERIGE ARCHIEVEN

De orginele Word-documenten als vervaardigd door de studenten zijn opgeslagen op onze website, omdat mogelijk iemand deze ooit nog eens wil bewerken. Gichtregisters en Rolregisters


Van de meest belangrijke akten zijn door de studenten fotokopien gemaakt.


 

2008 - Bijdrage van Tiny Laagland

 

Op 9 februari 2008 ontvingen wij van Tiny Laagland de volgende E-mail:

Beste Leo,
Nadat ik je e-mail gelezen had, ben ik weer eens gaan kijken op de website Bijvoet. Tot mijn verbazing zie ik de stamboom van
Hubertus Beyvoets. Hopelijk hebben jullie het gecontroleerd ?  Deze gegevens heb ik gegeven aan de heer van Oost en de gegevens van Jouke Hommes en Sitske Broers. Verder heeft hij niets gekregen. Maanden ben ik bezig geweest om de gegevens van jouw website uit te zoeken. Nu wilde ik ze naar jullie sturen zodat je ze kunt bekijken. Het is een hele studie om duizelig van te worden. Zo gauw ik weer wat tijd heb zal ik er weer mee verder gaan.
Met vriendelijke groeten Tiny.
http://www.volker-laagland.nl/

 

Als bijlage bij deze E-mail was gevoegd de Parenteel van
 

 

Deze gegevens waren grandioos om het groeiproces van onze stamboom weer op gang te brengen.

 

Op de eerste plaats werd stamvader Hubertus Beyvoets (met 888 nakomelingen)teruggevonden in de stamboom van Stamvader Buijvoets (met 2143 nakomelingen).

 

Het gevolg was dat we weer een afzonderlijke stamboom konden elimineren. De hele stamboom van Hubertus Beyvoets kon namelijk worden opgenomen in de stamboom van Stamvader Buijvoets. Met het koppelen van de stamboom van Hubertus Beyvoets aan de stamboom van Stamvader Buijvoets ontstond veruit de grootste stamboom (met nu dus 3000 nakomelingen). We bereiken dus steeds meer ons einddoel; één stamboom voor de hele familie.

 

Op de tweede plaats werden door Tiny praktisch alle familieleden uit de 16e eeuw in familieverband gegoten en toegevoegd aan de wortels van de stamboom van Stamvader Buijyvoets.

 

De gegevens van de familieleden in de parenteel van Tiny werden overgeheveld naar onze database. Daarbij werden als aantekeningen bij deze familieleden opgenomen de belangrijkste verwijzingen naar aktes over deze familieleden zoals ons bekend uit de rol- en gichtregisters.

 

Doordat nu het familieverband bekend is tussen alle familieleden als genoemd in de rol- en gichtregisters konden de oorspronkelijke spreadsheets van de studenten die in 2006 archiefonderzoek verrichtte ook in een meer handzame vorm worden gegoten. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen familieleden die nu (april 2008) al dan niet voorkomen in de stamboom van Stamvader Buijyvoets.

 

Reeds in de stamboom opgenomen familieleden

De meest relevante gegevens uit de registers van deze familieleden zijn al overgeheveld naar de stamboom.

 

Nog niet in de stamboom opgenomen familieleden

Het betreft hier ongeveer een 10-tal familieleden waarvan we nog niet weten waar ze opgenomen zijn (of nog opgenomen moeten worden) in de stamboom. De hier opgenomen gegevens over deze familieleden kunnen dus nog niet verwerkt worden.

Het meest interessant is Dirick Boyvots omdat met hem een mogelijk verband gelegd kan worden tussen twee stambomen.

Nader onderzoek is wenselijk.

 

Medio 2009 hebben we de resultaten van het archiefonderzoek voorlopig samengevat in een boekwerkje bevattend de stamboom van de eerste 7 generaties, compleet met alle relevante aantekeningen uit de gichten.

 

De eerste 7 generaties van STAMVADER BUIJYVOETS

Het boekwerkje is vervaardigd met het genealogieprogramma FTM en in de vorm van een pdf-file te openen en eventueel te downloaden om af te drukken. Een mooie leidraad voor verder onderzoek.


 Hoe verder ?

 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat op dit moment (2011) aanvullend archiefonderzoek in Hasselt op dit moment het belangrijkste is.

De studenten hebben in 2006 een prachtige basis gelegd met hun archiefonderzoek, maar zoals omschreven is voor sommige akten nader onderzoek wenselijk, terwijl in 2006 bewust de ro;- en gichtregisters uit de 17e eeuw nog niet onderzocht is.

Doel van het onderzoek is op de eerste plaats om stamvader Dierick Beyvoets in de archieven terug te vinden en zijn relatie met de familie in Neerpelt.

Op de tweede plaats is het niet onwaarschijnlijk dat ook stamvader Ariën Bijvoet geboren is in Neerpelt. Ook van hem zoeken we dan relatie met zijn familie daar.

 

Ook archiefonderzoek in de kop van Noord-Holland (West Friesland) kan als resultaat familieverband opleveren tussen de stambomen van Dierick Beyvoets en Ariën Bijvoet.


De stamboom van Heyndrik Bijvoets

In de rubriek van de 'Kant en klare stamboom' bevindt zich ondermeer de stamboom van Heijndrik Bijvoets. Deze stamboom met ongeveer 100 familieleden kan ook nog niet gekoppeld worden aan een van de grote stambomen.

Interessant voor archiefonderzoek volgt uit de inleiding bij de genealogie van onze familie volgens Delhougne uit 1958:

Volgens traditie der Belgische tak der familie zou het geslacht Bijvoet zich in de 15e eeuw van Hoge Zwaluwe (Noord-Brabant) naar Neerpelt begeven hebben.


Nader onderzoek in de archieven van Noord-Holland in 2013

Bekend is dat de mormonen veel genealogische gegevens verzamelen. De resultaten zijn te vinden in (onder andere) de website 'familiesearch'. Door de mormonen zijn ook in Nederland vele DTB registers gescand. Deze zijn terug te vinden op de website www.genver.nl. Februari 2013 zijn we begonnen in deze archieven Noord-Holland weer eens te doorzoeken. Noord-Holland bevat voornamelijk nakomelingen van de stamvaders Arien Bijvoet en Dierick Beyvoets. Het doorzoeken va deze archieven heeft voornamelijk als doel het vinden van verwantschap tussen deze twee familietakken.

R.K. dopen Obdam 1707-1812

Het doopboek van Obdam bevat niet alleen kinderen die in Obdam geboren zijn, maar ook in de omringende plaatsen zoals bijvoorbeeld Waard (later Heerhugowaard genoemd). Een keer wordt Spanbroek genoemd. De eerste helft van de 18e eeuw komen in de naamgeving voornamelijk patroniemen voor (b.v. Trijntje Jansze).

In Obdam werden gedoopt kinderen uit de gezinnen:
- Claas Ariensz Bijvoet x 1757 Aaltje Jans Hoogland (Glein) met 8 kinderen van 1760 tot 1798
- Jan Theunisse Bijvoet x 1781 Grietje Claase Langendijk met 16 kinderen van 1781 tot 1801.
- Jan Claasz Bijvoet x 1793 Antje Arize Stet met 5 kinderen van 1794 tot 1799 (waarbij moeder overleden).
- Arien Bijvoet x 1792 Antje Pieterse de Groot met 10 kinderen van 1798 (daarna verhuisd).

Claas Ariensz met zijn zonen Arien en Jan Claasz vormen één gezin.
Claas Ariensz en Jan Theunisse zijn aan elkaar verwant via hun overgrootvader (stamvader) Arien Bjvoet.
Alle familieleden genoemd in dit doopboek van Obdam zijn van de familietak van stamvader Arien Bijvoet.
Uitzondering is Jan Jacobse Bijvoet van de familietak van Dierick Beyvoets. Hij wordt als getuige genoemd bij de doop op 17 juli 1728 van Jan Jacob Kinst, geboren in Spanbroek en zoon van Creelis(?) Jacobs Kinst en Trijntje Leenders.

In dit doopboek is helaas geen verwantschap te ontdekken tussen de familietakken van Arien Bijvoet en Dierick Beyvoets.

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw