Vereniging van de familie Buijyvoets (of gelijkluidend) die als doel heeft onderzoek te doen naar
de stamboom en de geschiedenis van de familie en de resultaten ervan te publiceren op deze website.

Bijvoet & Byvoet Familie vzw

(B&BF)


Om een artikel te vinden vul dan hier een trefwoord in:

Correspondentie van drie neven

Drie neven, werkzaam in het bloembollenvak, konden vanwege de 2e wereldoorlog geen zakenreizen maken naar het buitenland. De noodgedwongen vrije tijd hebben zij aan stamboomonderzoek besteed. De correspondentie hierover tussen de neven is bewaard gebleven.

Alhoewel het hoofdonderwerp van de briefwisseling de stamboom betreft, zijn het juist de persoonlijke opmerkingen van 70 jaar geleden die de correspondentie zo interessant maakt.

De genealogie-hobby wordt meestal bedreven wordt door ouderen met vrije tijd. De drie neven waren in de oorlogsjaren 20, 30 en 40 jaar. De reden dat ze de tijd vonden voor hun hobby was dat er in de oorlogsjaren geen bollenhandel mogelijk was.

Diepe bewondering moeten we hebben voor wat de drie neven hebben gepresteerd in die tijden. Ze hadden geen computer, geen Internet en geen kopieerapparaten. Wel vellen vol met stambomen, waarbij doorhalingen en verbeteringen niet van de lucht waren.

kaartsysteemkleinAls "database" voor de geealogische gegevens werd een kaartsysteem gebruikt, zoals toen gebruikelijk in het bloembollenvak voor bijvoorbeeld een klantenbestand.
Bewaard is gebleven de "database" uit 1944 van de stamboom van Dierick Beyvoets (de blekers en de bloembollenboeren).
Rechtsonder met een paperclip bij elkaar gehouden de toen onbegrijpelijke famietakjes van Ariën Bijvoet.

Om in detail te bekijken, klik op de foto => 

Op de foto zijn de toenmalige eerste vier generaties (A, B, C, D) 'uitgelegd'. De vergelijkbare vier huidige generaties in onze database blijkt sindsdien behoorlijk uitgebreid.

In de jaren 50 werd door Luca Hofstee dankbaar gebruik gemaakt van de 'database' van de drie neven. Met eigen onderzoek in de archieven en het werk van de drie neven heeft hij de stamboom van de familie opgezet zoals gepubliceerd in het Nederland's Patriciaat 1959 (het bekende blauwe boekje). In de correspondentie van de drie neven is nog een brief van Luca Hofstee te vinden, gericht aan de drie neven.


De stamboom van Dierick Beyvoets en Stamvader Buyijvoets waren al enigszins voorgebakken via 'officiële' publicaties, zoals in Taxandria van 1903 en Nederland's Patriciaat van het CBG in 1959. De toenmalige met paperclips en touwtjes bijeen gehouden familietakjes is tegenwoordig (2016) uitgegroeid tot de grote familietak van stamvader Arien Bijvoet die voornamelijk Noord-Holland bevolkte, veelal als meer of minder rijke boeren.

Met recht kan gesteld worden dat de drie neven deze Noord-Hollandse familietak op fantastische wijze hebben voorbereid met het verzamelen van gegevens. Omdat de neven gefocust waren op publicatie van hun eigen familietak is nooit een aparte publicatie verschenen van deze grote Noord-Hollandse familietak.

Voor ons was het daarna met de moderne digitale hulpmiddelen niet moeilijk meer om via aanvullende gegevens te komen tot een eenduidige stamboom met als stamvader Arien Bijvoet.


Wie waren deze drie neven?

De drie neven zijn afstammelingen van Dierick Beyvoets. Door te klikken op de hyperlinks bij de pasfoto komt u op hun webbladzijde in onze database.

Jan Bijvoet  JAMBijvoet(klikken op deze hyperlink opent zijn webbladzijde in de database) 
volledig: Johannes Arnoldus Maria Bijvoet (1925-2008)
adres: Julianalaan 15 te Overveen
Directeur N.V. P. Bijvoet & Co.

Het bedrijf bevond zich aan de Zijlweg ter hoogte van het toenmalige Triniteitslyceum.

JaapIIwapeninschriftJaap Bijvoet

volledig: Jacobus Henricus Cornelius (1903-1979)
adres: Houtmanpad 6 te Overveen (Huize Schoonoord)
Directeur Gebroeders Byvoet, bloembollenkwekers en -exporteurs te Hillegom.

klik op de afbeelding voor een pop-up =>

Jaap woonde zijn hele leven op Schoonoord. In 2014 mochten we van zijn kleindochter daar zijn doorspitten. Brieven hebben we daar niet gevonden, wel dozen vol mooie documenten zoals stamboomschema's, uitgeschreven genealogiën, foto's, enzovoorts.
In de afgebeelde ordner vonden we ook verschillende getekende stamboomschema's. Daar moeten heel wat uren in hebben gezeten.
Klik hier voor een mooi voorbeeld.
Wat zijn we dan 75 jaar later verwend met ons genealogisch programma en het het Internet!

Het archief van Jaap bevatte ook prachtig geillustreerde boekjes, samengesteld ter gelegenheid van bruiloften. Het tekent die tijd waar nog geen televisie of Internet bestond en men tijd nam om bruiloften en partijen goed voor te bereiden.

Arnoldus Bijvoet 1911ordnersbureauArnold Bijvoet
volledig: Arnoldus Wilhelmus Hermanus Augustinus (1911-1999)
adres: Haarlemmerstraat 31 te Hillegom
Directeur Byvoet-Jacobsen, bloembollenhandel, Haarlemmerstraat 31a, Hillegom.

Het is Arnold geweest die gelukkig voor ons alle brieven aan hem en van hem bewaard heeft. Deze correspondentie is thans in het bezit van de zoon van een van de neven, Paul Bijvoet (Leiden). Al deze brieven zijn nu gescand en in dit artikel opgenomen.


De correspondentie

 

De verkleinde brieven in dit artikel kunnen aangeklikt worden, waardoor ze vergroot leesbaar getoond worden.
(door rechtsboven op het kruisje te klikken verdwijnt de pop-up)

Een onderstreepte persoonsnaam is veelal een hyperlink naar zijn/haar huidige gegevens in onze database.

1943

9 mei 1943 - Brief van Jan aan Arnold

19430509De oudste brief in het archief is de brief van Jan Bijvoet uit Overveen aan Arnold Bijvoet in Hillegom en dateert van mei 1943. Aan de tekst van de eerste brieven is te merken dat in deze tijd de correspondentie tussen de drie neven nog echt op gang moet komen.

Aangezien de hele familie werkzaam was in het bollenvak, kwamen ze elkaar vaak tegen "op de beurs". Deze beurs is de bloembollenbeurs in het Krelage Huis aan de Leidsevaart in Haarlem (vlak bij de Zijlweg naar Overveen). Het Krelage Huis is ongeveer in de jaren 80 afgebroken. Alle bloemisten (dus ook de drie neven) gingen daar elke maandag heen om bloembollen te verhandelen. Volgens overlevering werd na afloop van de beurs door de heren nog een borreltje gedronken bij Brinkman op de Grote Markt in Haarlem.

Uit de brief blijkt ook dat de grootvader van de drie neven al de basis heeft gelegd voor het onderzoek naar de stamboom van de familie. Veel van het archief van deze grootvader is thans in het bezit van Jan Bijvoet; een van de drie neven. Daaruit kan geconcludeerd worden dat, behalve onze stamvader, alle familieleden wel eens bezig geweest zijn met de stamboom. Waarschijnlijk zijn er in de loop van de eeuwen talrijke staaltjes van huisvlijt vervaardigd.

18 mei 1943 - Brief van Arnold aan Mevr. Catharina (Trijntje) Hertel-Bijvoet in Amsterdam

19430518Arnold begint brieven te schrijven naar vele "naamgenoten" om informatie te verkrijgen voor onze stamboom. 

Arnold had de naam van Trijntje Bijvoet van een zekere Aris Bijvoet. Aris wist namelijk niet veel over de familie en verwees hem naar Trijntje. In de brief vraagt Arnold of hij eens langs mag komen bij haar in Amsterdam om te kijken of Trijntje ook tot "onze" familie behoort. 

Hierbij wordt al aangehaald dat onze familie van katholieke huize is, maar Aris protestant. Men vond dat in die tijd toch wel wat vreemd binnen een verondersteld familieverband.

Blijkbaar heeft Arnold een presentje (bloembollen?) aan Trijntje Bijvoet gezonden want zij stuurt een bedankbriefje op 13 juli 1943.

25 mei 1943 - Brief van Jan aan Arnold

thumb 19430525In het begin van het genealogisch onderzoek van de drie neven worden uiteraard eerst de genealogische gegevens van de eigen familie aan elkaar doorgegeven. 

Weer wordt gesproken over het genealogisch onderzoek van hun grootvader Arnoldus Maria Bijvoet. Er is sprake van een "langwerpig boek" waarin grootvader blijkbaar zijn onderzoekresultaten had omschreven en dat in bezit zou zijn van Arnold of bij de zwager van Arnold Loek Vorstman.

Ook ter sprake komt het schoorsteenstuk dat uit de blekerij afkomstig zou zijn. Dit schoorsteenstuk wordt beschreven in ons artikel De Blekersfamilie Bijvoet en is momenteel (2015) in bezit van Paul Bijvoet, de zoon van Arnold.

Op dit moment weten de drie neven ook nog niet waar onze voorouders vandaan komen, getuige de zin:

Bovendien meen ik aanyzingen te hebben dat de familie Byvoet hier kort voor 1700 is komen aanwaaien.

26 mei 1943 - Brief van Arnold aan het St. Lucas Society

Professionele hulp wordt gevraagd bij het zoeken naar familiegegevens. Arnold vraagt aan de St. Lucas Society voor genealogische documentatie te Leiden of zij zich kunnen belasten met nader onderzoek naar de familie. Hij vermeldt in de brief wat de oudste voorouders zijn die ons op dat moment bekend zijn.

19430526a

In ons artikel over Huize Schoonoord te Overveen wordt vermeld dat na de beeldenstorm reeds in 1650 vergunning werd verleend in Overveen voor de woning van pastoor Hodenpijl. In 1692 werd zijn woonhuis (pastorie) gebouwd en daarna erachter een "verscholen" kerk.De drie neven hadden in de doopregisters als bekende stamvader op dat moment gevonden Jan Byvoet  getrouwd met Grietje Pieters.

Met brief van 28 mei 1943 verzoekt de Society de genealogie van de familie op te sturen om daarna een afspraak te maken over de te volgen weg om het onderzoek voort te zetten.

Met brief van 4 juni 1943 laat Arnold weten:

Door bijzondere omstandigheden is het mij niet mogelijk U momenteel de betreffende gegevens te doen toekomen. Aan het einde van deze maand hoop ik hiertoe gelegenheid te hebben.

De Stichting hoort echter niets meer van Arnold en zendt een herinneringsbriefje op 23 juli 1943.


Van de drie neven is verder in 1943 geen correspondentie meer te vinden. Mogelijk dat ondanks de oorlog er toch nog werk te doen was in de drie bollenbedrijven.

De draad wordt uitgebreid opgepakt in 1944 en ook nog 

Correspondentie van de neven in 1944 

Correspondentie van de neven 1945 - 1957

Copyright © 2018 Bijvoet & Byvoet Familie vzw